top of page

czw., 13 kwi

|

Prajanama Katowice

Regeneracja z dźwiękami relaksacyjnymi - PRAJANAMA

Ce­re­mo­nie re­lak­sa­cyj­ne to od­po­wiedź na trud po­szu­ki­wa­nia drogi do wnę­trza sie­bie. Te wy­jąt­ko­we kon­cer­ty opar­te o wy­so­kie dźwię­ki sty­mu­lu­ją syn­te­zę do­pa­mi­ny po­bu­dza­jąc na­tu­ral­ne me­cha­ni­zmy or­ga­ni­zmu do syn­chro­ni­za­cji pół­kul mó­zgo­wych.

Rejestracja jest zamknięta
Zobacz inne wydarzenia
Regeneracja z dźwiękami relaksacyjnymi - PRAJANAMA
Regeneracja z dźwiękami relaksacyjnymi - PRAJANAMA

Czas i lokalizacja

13 kwi 2023, 19:00 – 14 kwi 2023, 20:30

Prajanama Katowice, Mariacka 13, 40-014 Katowice, Polska

O wydarzeniu

Szu­ka­jąc drogi do wy­ci­sze­nia… za­trzy­maj się na mo­ment i po­zwól sobie pomóc. Umie­jęt­ność wej­ścia w głę­bo­ki re­laks i od­naj­dy­wa­nie ży­cio­wej har­mo­nii to czę­sto wy­bo­ista droga, która długo nie przy­no­si upra­gnio­ne­go celu. Są jed­nak sku­tecz­ne spo­so­by na jej skró­ce­nie i uprzy­jem­nie­nie! 

Ce­re­mo­nie re­lak­sa­cyj­ne  to od­po­wiedź na trud po­szu­ki­wa­nia drogi do wnę­trza sie­bie. Te wy­jąt­ko­we kon­cer­ty opar­te o wy­so­kie dźwię­ki sty­mu­lu­ją syn­te­zę do­pa­mi­ny po­bu­dza­jąc na­tu­ral­ne me­cha­ni­zmy or­ga­ni­zmu do syn­chro­ni­za­cji pół­kul mó­zgo­wych i wej­ścia w stan głę­bo­kie­go i sku­tecz­ne­go od­prę­że­nia.

Kon­cer­ty na mi­sach krysz­ta­ło­wych na czym to po­le­ga?

Każdy kon­cert jest inny, a jego osta­tecz­ne brzmie­nie uza­leż­nio­ne jest od ta­kich czyn­ni­ków, jak: fazy słoń­ca i księ­ży­ca czy zmia­ny ener­gii dnia. To dzię­ki temu wła­śnie re­lak­sa­cja ma szan­sę do­trzeć do głę­bo­kich warstw świa­do­mo­ści, a także speł­nić ocze­ki­wa­nia pły­ną­ce z de­dy­ko­wa­nych przez uczest­ni­ków in­ten­cji. Wy­so­kie tony peł­nią funk­cję swo­iste­go ma­sa­żu ko­mór­ko­we­go, co wy­rów­nu­je fale mó­zgo­we i w efek­cie zmniej­sza stres.

ZAPISY: ap@prajanama.pl

REZERWACJA MIEJSCA KONIECZNA

☎️ 600 260 984 AGNIESZKA 

Udostępnij to wydarzenie

bottom of page